Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cabasse Xo System

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cabasse Xo System to wysoce zaawansowany system audiofilski, który łączy w sobie nowoczesne technologie z precyzyjnym dźwiękiem. System składa się z dziesięciu unikalnych głośników: pięciu głośników satelitarnych, dwóch głośników centralnych, dwóch głośników subwooferów i jednego głośnika wysokotonowego. Każdy głośnik jest zaprojektowany z myślą o doskonałej reakcji czasowej i precyzji, zapewniając dźwięk o wyjątkowej jakości. System jest wyposażony w technologię akustyczną DSP, która pozwala na pełną kontrolę wszystkich parametrów dźwięku, a także dostosowanie go do specjalnych warunków akustycznych. Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cabasse Xo System to wysoce zaawansowane rozwiązanie audiofilskie, które zapewnia doskonałą jakość dźwięku przy pełnej kontroli parametrów akustycznych.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cabasse Xo System

Prezentacja specjalności (PDF, 1. 5 MB)

Profil absolwenta

Umiejętności obejmujące wszystkie fazy cyklu życia oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem:

  • pozyskiwania i zarządzania wymaganiami;
  • analizy dziedziny problemu oraz tworzenia modelu obiektowego;projektowania systemów o średniej złożoności z wykorzystaniem podejścia obiektowego i wzorców projektowych;użytkowej znajomości nowoczesnych platform programistycznych (np. J2EE,. NET);znajomości i umiejętność posługiwania się odpowiednimi do fazy cyklu życia oprogramowania narzędziami CASE;znajomości narzędzi do projektowania graficznych interfejsów użytkownika.
Umiejętności obejmujące zagadnienia zarządzania informacją dostępną w rozproszonym środowisku webowym, w szczególności:

znajomość statystycznych mechanizmów oraz narzędzi eksploracji wiedzy dla potrzeb zarządzania informacją;znajomość narzędzi i metod przetwarzania informacji w postaci graficznej dla potrzeb nowoczesnych aplikacji webowych. Tematyka prac dyplomowych
    Systemy sztucznej inteligencji: programowanie gry w szachy, wspomaganie decyzji inwestycyjnych na giełdzie, wykrywanie plagiatów. Algorytmy przetwarzania, kompresji i analizy obrazów w medycynie, przemyśle, statystyczne metody rozpoznawania obrazówWspomaganie procesu programowania i zarządzanie oprogramowaniem. Przetwarzanie informacji tekstowej przy użyciu języków skryptowychProgramowanie systemowe w WindowsWykorzystanie procesorów wielordzeniowych, testy procesorów AMD i Intel. Programowanie grafiki, technologia NVidia CUDAAplikacje webowe w zastosowaniach komercyjnych, edukacyjnych, naukowych. Nowoczesne technologie programowania aplikacji WWW: J2EE,. NET, systemy CMS. Programowanie metod numerycznych w tomografii. Bazy danych: Integracja systemów relacyjnych i obiektowych, współczesne tendencje i koncepcje baz danych, rozproszone bazy danych, hurtownie danych, systemy OLAP.

Rdzeń specjalności

l.

Nazwa przedmiotu

ECTS

e

w

ć

l

1

Modelowanie i analiza obiektowa

2

15

Inżynieria wymagań

3

Projektowanie obiektowe - wzorce projektowe

4

Zaawansowane programowanie obiektowe

30

5

Programowanie aplikacji webowych

6

Programowanie sieciowe

7

Projektowanie dynamicznych stron WWW

8

Zarządzanie projektami informatycznymi

9

Relacyjne i obiektowe bazy danych (I-14)

26

60

0

90

75

15

15

Sem. V

Sem. VI

Sem. VII

Bloki obieralne...

powrót do góry

Zespół Systemów Złożonych działa w katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie. Prowadzimy badania nad analizą, modelowaniem, a także symulacją różnych systemów złożonych takich jak: przepływ tłumu, ruch pojazdów w tym samochodów autonomicznych, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (powietrza, oil spill), analiza sieci społecznościowych i sprzedaży, modelowanie wielowymiarowych systemów dynamicznych i zagadnienia cyberbezpieczeństwa. Interesują nas metody sztucznej inteligencji, a w szczególności zastosowanie IoT, ambient intelligence oraz inteligencji obliczeniowej do rozwiązywania problemów inżynierskich. Bardzo ważnym zagadnieniem w informatyce stosowanej jest wykorzystywanie rzeczywistych danych pomiarowych (data-driven modeling), stąd w naszych pracach oprogramowujemy i wykorzystujemy różne czujniki (UWB, BLE, czujniki powietrza, soft-sensory i czujniki wirtualne). Zajmujemy się też wykorzystaniem procesorów graficznych do obliczeń złożonych (GPGPU).

The Complex Systems Team is affiliated with the Department of Applied Computer Science in the Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering @ AGH University of Science and Technology. We conduct research on the analysis, modeling and simulation of various complex systems such as: crowd flow, vehicle movement, including autonomous cars, modeling the spread of pollution (air, oil spill), analysis of social networks and sales, modeling of multidimensional dynamic systems and cybersecurity issues. We are interested in artificial intelligence methods, in particular the use of IoT, ambient intelligence and computational intelligence to solve engineering problems. A very important issue in applied computer science is the use of real measurement data (data-driven modeling), hence in our work we program and use various sensors (UWB, BLE, air sensors, soft-sensors and virtual sensors). We also deal with the use of graphic processors for complex calculations (GPGPU).

Jarosław Wąs

dr hab. inż., prof. AGH

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka - specjalność sztuczna inteligencja i inteligencja obliczeniowa. Zatrudniony na stanowisku profesora AGH. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, w tym kilkunastu indeksowanych na liście JCR. W roku 2019 został wybrany do Komitetu Informatyki PAN.Interesuje się tematyką modelowania i symulacji systemów złożonych. W szczególności obszar zainteresowań to data-driven modeling oraz wykorzystanie paradygmatu agentowego w modelowaniu (agent-based modeling). Interesuje się zastosowaniami zaawansowanej algorytmiki i sztucznej inteligencji w inżynierii, w tym IoT, ambient intelligence oraz inteligencji obliczeniowej. Między innymi interesuje się modelowaniem przepływu tłumu, pojazdów oraz innych cząstek inteligentnych. Do obszaru zainteresowań należą również automaty komórkowe, dwukrotnie pełnił rolę przewodniczącego komitetu programowego międzynarodowej konferencji Cellular Automata for Research and Industry (ACRI 2014 oraz ACRI 2016).

Michał Turek

dr inż., prof. AGH

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Autor ponad 30 publikacji. Pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej EAIiB AGH od 2002 roku. Absolwent dwóch kierunków: Informatyki na Wydziale EAIiE AGH (2002) oraz Zarządzania na Wydziale Zarządzania AGH (2004).Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z sieciami komputerowymi i programowaniem systemów sieciowych, inżynierią oprogramowania, systemami wbudowanymi i programowaniem sprzętowych akceleratorów graficznych.Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej w ramach uczelni zajmuje się pracami programistycznymi w komercyjnych projektach informatycznych (współpracując z wieloma podmiotami w tym zakresie) oraz prowadzeniem szkoleń dotyczących tematyki sieci komputerowych, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych, metodyk wytwarzania oprogramowania i tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem platformy. NET.Prowadzi badania w zakresie sprzętowych systemów rozszerzonej rzeczywistości, elektronicznych systemów orientacji przestrzennej, systemów monitorowania wizyjnego, technologii stosowanych w IoT (Internet of Things) i sprzętowych technologii komunikacji sieciowej.

Jędrzej Byrski

dr inż.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, od 2001 związany z AGH, najpierw w Katedrze Automatyki, a od 2012 pracujący w Katedrze Informatyki Stosowanej.Autor ponad 20 recenzowanych artykułów w tym szeregu opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz monografii „Algorytmy ze skończoną pamięcią do przetwarzania sygnałów w diagnostyce procesów”. Recenzent szeregu publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Główny wykonawca grantów Komitetu Badań Naukowych, a także finansowanych z funduszy europejskich. Obecnie od 2019 roku jest jednym z głównych wykonawców Grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 MSCA-RISE, dotyczącego tematu PURE-WATER.Zajmuje się problematyką zaawansowanych algorytmów wykrywających oraz diagnozujących stany awaryjne (Faults Detection, Identification and Diagnosis) w informatycznych systemach sterowania, oraz związanej z tym tematyki szybkich algorytmów numerycznych on-line opartych o zaawansowane przetwarzanie sygnałów rzeczywistych dla celów identyfikacji i diagnostyki stanów awaryjnych w systemach dynamicznych. W tym temacie powstało szereg publikacji, których jest autorem i współautorem oraz szereg pakietów oprogramowania.W ramach realizowanych projektów między innymi uczestniczył w pracach Motorola Polska Software Center w Krakowie, współpracował z firmą Melita Int. oraz w ramach Europejskiego Projektu Badawczego przebywał w School of Electrical and Electronics Engineering University of Birmingham UK, gdzie uczestniczył w realizacji dużego projektu do sterowania siecią wodociągową.W ramach pracy dydaktycznej zajmuje się architekturą procesorów graficznych, programowaniem GPGPU oraz szeroko rozumianą grafiką komputerową 2D oraz 3D. W Katedrze Informatyki Stosowanej kieruje laboratorium Grafiki Komputerowej, opiekując się jego strukturą i wyposażeniem. Utworzył oraz odpowiada za specjalność Grafika w Systemach Inteligentnych na II stopniu kierunku studiów Informatyka i Systemy Inteligentne. Od wielu lat jest także kierownikiem Studiów Podyplomowych „Nowoczesna Grafika Komputerowa”.

Robert Lubaś

dr inż.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Posiada doświadczenie w zabezpieczaniu systemów wbudowanych opartej na Linux, pracach badawczo-rozwojowych związanych z monitorowaniem i komputerową symulacją dynamiki tłumu, algorytmiką związaną z Bluetooth Mesh oraz systemami lokalizacji w pomieszczeniach. Posiada doświadczenie akademickie i pracy w sektorze prywatnym. Miłośnik podróży, rowerów i motocykli.

Dariusz Pałka

dr

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Główne zainteresowania naukowe: sztuczna inteligencja (szczególnie w zakresie algorytmów ewolucyjnych), zagadnienia modelowania i symulacji, systemy agentowe oraz cyberbezpieczeństwo.Brał udział w wielu projektach naukowych i przemysłowych:
• INRED Intelligent system of effective analysis of diagnostic and repair work of industrial devices with the help of mobile units and advanced image analysis od 2018-2020.
• Predictable & flexible molten salts solar power plan/PREFLEX MS 2016-2018.
• System wizualizacji projektów architektonicznych BIM (Building Information Modeling) z użyciem MS Hololens 2017-2018.

Michał Pikus

mgr inż.

Doktorant wdrożeniowy na wydziale EAIiIB AGH dyscyplina Informatyka, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja, aktualnie jest zatrudniony w Centrum Technicznym Aptiv w Krakowie.Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wirtualną walidacją systemów sterowania w samochodach autonomicznych oraz modelowaniem i symulacją złożonych systemów wbudowanych. Obszary zainteresowań to: Przetwarzanie obrazów, Deep Learn, Machine Learning oraz Systemy wbudowane.

Grzegorz Bazior

mgr

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierunek Informatyka. Posiada doświadczenie zawodowe pracy zarówno w jednostkach naukowych, jak i sektorze prywatnym. Aktualnie przygotowuje doktorat z zagadnień dynamiki tłumu w warunkach dużych gęstości. Interesuje się językami programowania, a w szczególności językiem C++.

Marek Zachara

Dr inż.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Absolwent AGH jakrównież University of Bristol.
Od wielu lat w centrum jego zainteresowań pozostaje cyberbezpieczeństwosystemów i aplikacji. Zajmuje się rozwojem metod identyfikacji zagrożeńoraz oceną bezpieczeństwa i ryzyka systemów informatycznych. Regularnieuczestniczy w komercyjnych projektach związanych z bezpieczeństwemsystemów, z reguły dla sektora bankowego. Specjalizuje się w oceniejakości i bezpieczeństwa oprogramowania a także w identyfikacjianomalii.Poza cyberbezpieczeństwem, zajmuje się praktycznym wykorzystaniem metoduczenia maszynowego, w szczególności do oceny i podejmowania decyzji napodstawie niekompletnego zbioru danych – np. dla oceny wiarygodnościprzedsiębiorstw. Wykonawca grantów naukowych (NCBiR), współpracuje zorganizacjami (np. OWASP) jak i wieloma podmiotami w Polsce i zagranicą (m. in. UK, Węgry, kraje bliskiego wschodu).

2022

– Towards efficient GPGPU Cellular Automata model implementation using persistent active cells / Paweł RENC, Tomasz Pęcak, Alessio De Rango, William Spataro, Giuseppe Mendicino, Jarosław WĄS // Journal of Computational Science; ISSN 1877-7503. — 2022 vol. 59 art. no. 101538, s. 1–10.

– A multi-cell cellular automata model of traffic flow with emergency vehicles: effect of a corridor of life and drivers’ behaviour / Krzysztof Małecki, Marek Kamiński, Jarosław WĄS // Journal of Computational Science; ISSN 1877-7503. 61 art. 101628, s. 1-13

– A comparative study of GP-based and state-of-the-art classifiers on a synthetic machine learning benchmark / Patryk ORZECHOWSKI, Paweł RENC, William La Cava, Jason H. Moore, Arkadiusz Sitek, Jarosław WĄS, Joost Wagenaar // W: GECCO’22: proceedings of the 2022 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion: July 9–13, 2022, Boston, Massachusetts, [USA], [vol. 1]. New York: The Association for Computing Machinery, cop. 2022. — e-ISBN: 987-1-4503-9268-6. — S. 276–279

– The downselection of measurements used for free space determination in ADAS / Marek SZLACHETKA, Dariusz Borkowski, Jarosław WĄS // Journal of Computational Science; ISSN 1877-7503. — 2022 vol. 63 art. no. 101762, s. 1–7

– Analyzing the usefulness of public web camera video sequences for calibrating and validating pedestrian dynamics models / Dariusz PAŁKA, Robert LUBAŚ, Jarosław WĄS // W: Computational Science – ICCS 2022: 22nd international conference: London, UK, June 21–23, 2022: proceedings, Pt. 2 / eds. Derek Groen, [et al. ]. — Cham: Springer Nature Switzerland, cop. 2022. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743; vol. 13351). — ISBN: 978-3-031-08753-0; e-ISBN: 978-3-031-08754-7. — S. 103–109

– Modelowanie systemów złożonych w teorii i praktyce — Modeling of complex systems in theory and practice / Jarosław WĄS, Dariusz PAŁKA, Grzegorz BAZIOR, Robert LUBAŚ, Michał TUREK, Paweł RENC, Marek SZLACHETKA, Jędrzej BYRSKI, Janusz MILLER, Filip KAMIŃSKI, Adam DOMAGAŁA, Andrzej BIELECKI, Maciej GIERDZIEWICZ, Marek ZACHARA, Dariusz JAMRÓZ, Mirosław GAJER, Michał PIKUS // W: Nauka – technika – technologia: seria wydawnicza AGH, T. 4. — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2022

2021

– A multi-cell cellular automata model of traffic flow with emergency vehicles: effect of a corridor of life / Krzysztof Małecki, Marek Kamiński, Jarosław WĄS // W: Computational Science – ICCS 2021: 21st international conference: Krakow, Poland, June 16–18, 2021 (140 pkt)

– EBIC. JL – an efficient implementation of evolutionary biclustering algorithm in Julia / Paweł Renc, Patryk ORZECHOWSKI, Aleksander BYRSKI, Jarosław WĄS, Jason H. Moore // W: GECCO’21 [Dokument elektroniczny]: Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion – (140 pkt)

– Human health risk assessment of air pollution in the regions of unsustainable heating sources: case study — the tourist areas of Southern Poland / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Jacek DAJDA, Ewa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Radosław KLIMEK, Dariusz PAŁKA, Jarosław WĄS // Atmosphere

– Post-implementation ERP software development: upgrade or reimplementation / Adam DOMAGAŁA, Katarzyna GROBLER-DĘBSKA, Jarosław WĄS, Edyta KUCHARSKA // Applied Sciences ISSN 2076-3417

– Rapid prototyping of evolution-driven biclustering methods in Julia / Paweł Renc, Patryk ORZECHOWSKI, Aleksander BYRSKI, Jarosław WĄS, Jason H. Moore // W: GECCO’21: Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion – 140 pkt

– What is the knowledge of evacuation procedures in road tunnels? : survey results of users in Poland / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Jarosław WĄS, Jakub PORZYCKI // Buildings ISSN 2075-5309

– New on-line algorithms for modelling, identification and simulation of dynamic systems using modulating functions and non-asymptotic state estimators: case study for a chosen physical process / Witold BYRSKI, Michał DRAPAŁA, Jędrzej BYRSKI // W: Computational Science – ICCS 2021 – 140 pkt

– Wybrane zagadnienia numeryczne. Analiza i dobór algorytmów Selected numerical problems. Analysis and selection of algorithms/ Janusz Miller, Maciej Szymkat, Jędrzej Byrski, Filip Kamiński, Jarosław Wąs, AGH.

– Configurable light sensor comprising a hotocell array / Sway sp. z o. o., Kraków; wynalazca: Robert Mieczysław LUBAŚ, Szymon Słupik, Maciej Witaliński. — Int. Cl. : H05B 47/00 USA; US 10945326 B2; Udziel. 2021-03-09; Opubl. 2021-03-09. — Zgłosz. nr US201816168755 z dn. 2018-10-23. — tekst: http://patenty. pdf

– Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Call: H2020-MSCA-RISE-2018/824046 „PURE-WATER„ Improved Estimation Algorithms for Water Purification and Desalination Systems – Jędrzej Byrski et al.

Aptiv – Implementation PhD program – Detection of free space around the car based on the occupancy grid – Marek Szlachetka, Jarosław Wąs

– Łukasiewicz Research Network, Cyfronet – Prediction of media consumption – Michał Pikus, Jarosław Wąs

Intelligent system for effective analysis of diagnostic and repair works of industrial equipment with the use of mobile units and advanced image analysis, INRED – Dariusz Pałka, Michał Turek et al.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cabasse Xo System

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cabasse Xo System

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Cabasse Xo System